Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Flevoland wil 4,7 terawattuur zon en wind op land realiseren

Publicatiedatum: 19 november 2019

In de Startnotitie RES Flevoland staat hoe Flevoland een bijdrage gaat leveren aan het verduurzamen van elektriciteit en de gebouwde omgeving. 

Flevoland is een van de 30 RES-regio’s die moeten laten zien welke bijdrage zij gaan leveren aan het verduurzamen van elektriciteit en de gebouwde omgeving. In de startnotitie wordt uitgewerkt hoe de regio gaat bijdragen om de CO2-uitstoot in 2030 te halveren en in 2050 nagenoeg te laten verdwijnen. Zoals dat nationaal (Klimaatakkoord) en internationaal (Parijs) is afgesproken. De startnotitie is al in Provinciale Staten, gemeenteraden en de Algemene Vergadering van het Waterschap behandeld.

Concept

Van iedere regio wordt verwacht dat het komende zomer laat zien welke plannen het heeft in een ‘Concept- RES’. Flevoland zal hierin laten zien welke duurzame opwek er al is en welke plannen er in de regio zijn gemaakt. De startnotitie laat zien dat Flevoland daarmee al een stevige bijdrage levert aan de nationale energieopgave in 2030.

1.000 hectare

Bij het ontwikkelen van de RES wordt voortgebouwd op wat er al is in Flevoland. In 2017 werd voor 7 procent van de landelijke opgave van 35 terawattuur in 2030 in de regio Flevoland voldaan door zonne-energie, windenergie en bio-installaties. Daarnaast is er een regioplan wind en een structuurvisie Zon op Land opgesteld waarin onder meer het doel van 1.000 hectare zonneparken is vastgelegd. Als al deze plannen voor wind en zon worden uitgevoerd, wordt 13,5 procent van de landelijke opgave gerealiseerd.

Gemeentelijke ambities groter dan provinciale

In de startnotitie is onder meer te lezen dat de gemeenten in het gebied meer ambitie hebben dan de 1.000 hectare die de provincie voor ogen heeft: ‘De ambities reiken soms verder: dat blijkt uit de coalitieakkoorden en beleidsvoornemens in gemeenten, provincie en waterschap. Hierover kan binnen een gemeente consensus zijn, maar heeft er nog geen of beperkt afstemming plaatsgevonden met andere partners. Hier kan dus sprake zijn van discrepanties en mogelijk conflicterende ambities. Het is van belang deze met elkaar af te stemmen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het provinciale beleid dat 1.000 hectare zon toelaat in het landelijk gebied. Maar die 1.000 hectare is niet toereikend voor alle gemeentelijke ambities gezamenlijk.’

Iedereen betrekken

Welke duurzame energiebronnen in de toekomst ontwikkeld gaan worden, is lastig te bepalen. In de Startnotitie benadrukt Flevoland dat draagvlak voor toekomstige ontwikkelingen onmisbaar is. De partners van de RES bekijken samen hoe Flevolanders zo goed mogelijk betrokken kunnen worden. Maatschappelijke partijen zijn al goed aangehaakt bij de RES via het netwerk Flevolandse Energieagenda (FEA), waarin ze samen vorm geven aan de RES.