Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Over RES

Regionale Energie Strategie Flevoland 

In Nederland en daarmee in Flevoland willen we de aarde en onze omgeving leefbaar houden voor volgende generaties; onze kinderen en onszelf.

We hebben daarom met elkaar in het Klimaatakkoord afgesproken dat in 2050 de uitstoot van broeikassen bijna helemaal is teruggebracht tot nul ten opzichte van 1990. Dit betekent nogal wat, want (fossiele) brandstoffen zoals olie, gas en kolen gebruiken we dan bijna niet meer. We rijden elektrische auto’s, gebruiken elektriciteit en warmte uit hernieuwbare bronnen zoals wind- of zonne-energie voor onze huizen, en ook in het bedrijfsleven (tuinbouw, landbouw, visserij of andere diensten) gebruiken we onder meer wind- of zonne-energie voor de productie óf het vervoer van goederen op land of op zee.

 

We kunnen niet zomaar in één keer deze brandstoffen vervangen. Dit doen we de komende jaren stap voor stap. In 2030 is de eerste mijlpaal en moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland al bijna gehalveerd zijn.  Dat betekent dat we voldoende wind- en zonne-energie (groene stroom) moeten hebben in Flevoland om dit te vervangen. Dat is een enorme opgave, maar Flevolandse bewoners en bedrijven zijn veerkrachtig, samen kunnen we dit en maken we Flevoland duurzaam.

Monitor Regionale Energie Strategie

Wil je weten hoe ver we in Flevoland zijn? Kijk dan eens op de Monitor Regionale Energie Strategie. Hier tref je data aan over bijvoorbeeld de emissie van broeikasgassen, de voortgang per gemeente/regio als het gaat om de opwek van elektriciteit via wind- of zonne-energie, het aantal woningen obv aardgas of het aardgasverbruik van bedrijven en instellingen in Flevoland.

 

Samenwerken in de Regionale Energie Strategie Flevoland

De provincie Flevoland is één van de 30 regio’s van de Regionale Energie Strategie (RES).

We werken nauw samen met de 6 Flevolandse gemeenten; Lelystad, Almere, Urk, Zeewolde, Dronten, de Noordoostpolder, de provincie Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland, netbeheerder Liander, de woningcorporaties, de gemeentelijke energieloketten, het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF), Natuur & Milieufederaties en andere, Flevolandse maatschappelijke partners.

Met de Regionale Energie Strategie laten we zien wat we in Flevoland kunnen bijdragen aan de verduurzaming van onze mooie provincie.

  • We zorgen dat we elektriciteit opwekken via windmolens en zonneparken, of via zonnepanelen op onze huizen, bedrijven of andere plekken.
  • We isoleren onze huizen en bedrijven zodat we minder elektriciteit en warmte nodig hebben.
  • We betrekken onze burgers en ondernemers om mee te denken over duurzaamheids- vraagstukken; om zelf het initiatief te nemen en elektriciteit op te wekken via zon- of wind; om (financieel) deel te nemen aan zonne- of windprojecten.
  • We verkennen welke mogelijkheden we in de toekomst nog meer zien in onze regio voor de opwek van wind- en zonne-energie.
  • We onderzoeken de mogelijkheden voor nieuwe hernieuwbare energie opwek, anders dan zonne- of windenergie. Denk bijvoorbeeld aan hernieuwbare warmtebronnen zoals aqua- of geothermie.
  • We verkennen mogelijke innovatieve technieken voor energieopslag en balancering (uitwisselen van energie) op het energienet, zoals waterstof.

Waarom doen we dit?

De aarde warmt steeds sneller op. Deze snelle opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door ons handelen; de uitstoot van broeikasgassen waaronder koolstofdioxide (CO2) door het verbranden van aardolie, aardgas en steenkool – o.a. door industrie, vervoer en verwarming thuis, en door de uitstoot van methaan (CH4), o.a. als gevolg van onze grote veestapel.

De gevolgen: een rijzende zeespiegel en een veel grilliger weerpatroon (meer stormen, orkanen en overstromingen). Nederland en dus ook Flevoland is extra kwetsbaar voor overstromingen omdat ons land voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. En de aanleg van hogere dijken is heel kostbaar.

De doelen in cijfers

Dat vraagt om een omschakeling naar een andere manier van opwekken van elektriciteit, op basis van onder andere zon- en wind. Nederland moet in 2030 tenminste 49% CO2 reduceren ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken is in het Klimaatakkoord afgesproken dat er in 2030, 84 Terawattuur aan elektriciteit uit wind en zon moet zijn. Het merendeel van deze opgave kan met wind op zee worden gerealiseerd: 49 TWh oftewel 60% van de afgesproken 84 TWh. Tenminste 35 TWh komt op land in de vorm van wind en zon. In 2050 moet de uitstoot met 95% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.

Wat doet Flevoland?

Flevoland heeft de opwek van duurzame energie zoals zon- en windenergie al vroeg omarmd, want voordat de Regionale Energiestrategie bestond, werkten de gemeenten, de provincie, maatschappelijke organisaties en inwoners in Flevoland samen om windenergie in Flevoland mogelijk te maken. Dat betekent dat een deel van de beoogde wind- en zonneprojecten al gepland of opgestart is.

In totaal leiden alle zon- en windenergieprojecten in Flevoland tot de prachtig bijdrage van 5,8 Terawattuur (TWh) aan de landelijke opgave van 35 Terawattuur opwek van duurzame energie op land in 2030.

Windenergie

De Flevolander is al lang vertrouwd met de draaiende wieken in het landschap. Dat komt door de Flevolandse ondernemersgeest en de kansen die het landschap biedt; het open landschap aan het open water. Wind levert in Flevoland in 2030 een bijdrage van naar schatting 4,6 Terawattuur (TWh) aan hernieuwbare energie. Alle windprojecten die hieraan bijdragen staan beschreven in het Regioplan Wind. Benieuwd naar wind- en zonneprojecten in Flevoland? Kijk onder projecten voor een overzicht per gemeente.

Zonne-energie

Voor het opwekken van zonne-energie zijn er kleinschalige en grootschalige projecten in Flevoland.

  • Zon op land: dit zijn zonneparken waarin de panelen in het veld zijn opgesteld.
  • Het opwekken van zonne-energie op grote daken.
  • Kleinschalige zon op dak. Deze kleinschaliger opwek wordt ook (deels) meegerekend, in tegenstelling tot wat de visual (vanaf 50 panelen) hierboven vermeld.

Zonne-energie leidt in Flevoland tot nog eens bijna 1.2 TWh. Kijk onder projecten voor een overzicht per gemeente of op www.eef.nl voor zonneprojecten door bedrijven.

Subsidies

Om bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen (scholen, verenigingen, ziekenhuizen) aan te moedigen de woning, het bedrijf of instelling te isoleren, om zonnepanelen op het dak aan te leggen of zelf een windproject te starten zijn er een flink aantal subsidiemogelijkheden in Flevoland.

Wat is een Regionale Energie Strategie (RES)?

In een RES schrijven regio’s op hoe zij hun doelstellingen gaan bereiken en hoe zij bij gaan dragen aan het opwekken van 35 TWh aan hernieuwbare energie. Het is een instrument om te zorgen dat plannen ruimtelijk ingepast worden en maatschappelijk gedragen worden.

Informatie

Ben je Flevolander en wil je weten wat jij kan doen om je huis te verduurzamen? Neem dan contact op met het energieloket in je gemeente.

Ben je ondernemer en wil je meer weten over het verduurzamen van jouw bedrijf of wil je een duurzaam energieproject opstarten?  Het Energie Expertisecentrum Flevoland helpt bedrijven met advies en financiering.

Meer informatie

Meer lezen over de Regionale Energie Strategie Flevoland of de Zon- en Windplannen die gemeenten en provincie hebben gemaakt?

Benieuwd wat er op nationaal niveau gebeurt? www.regionale-energiestrategie.nl