Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Over RES

Regionale Energie Strategie Flevoland 

 

Met de Regionale Energie Strategie laten we zien wat we in Flevoland kunnen bijdragen aan de energietransitie. In Nederland hebben we met elkaar in het Klimaatakkoord afgesproken dat in 2050 de CO2– uitstoot met 95% procent is teruggebracht ten opzichte van 1990. We willen dan ook bijna volledig afgestapt zijn van fossiele brandstoffen. In 2030 moet de CO2– uitstoot al tot de helft gereduceerd zijn. Dit is een enorme opgave. In de RES laten we zien hoe we dit in Flevoland met elkaar willen bereiken. Hierbij richten we ons op de opwek van hernieuwbare energie, energiebesparing en de gebouwde omgeving.

Wat doet Flevoland

In de Concept RES laat Flevoland zien wat er in onze regio gedaan wordt om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te halveren en in 2050 nagenoeg te laten verdwijnen, zoals we nationaal (Klimaatakkoord) en internationaal (Parijs) hebben afgesproken. In dit Flevolandse bod is het huidige beleid als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat het bod alleen bestaat uit plannen die al zijn gemaakt en goedgekeurd. Door wind wordt nu al 7% van de landelijke opgave duurzaam opgewekt. Bij uitvoering van de bestaande plannen ‘Regioplan Wind’ en de ‘Structuurvisie Zon’, produceert de regio Flevoland in 2030 zo’n 4,76 TWh aan hernieuwbare elektriciteit. Daarmee levert Flevoland 13,5% van de landelijke opgave.

Gezamenlijk oppakken

Rijk, provincies, gemeenten en de waterschappen hebben eerder afgesproken dat maatregelen voor ‘Elektriciteit’ en ‘Gebouwde omgeving’ in regio’s gezamenlijk worden aangepakt. In elke regio bepalen de partners samen wat en hoe ze kunnen bijdragen aan de energietransitie. Op deze manier zijn de strategieën passend voor de regio’s. Van alle regio’s gezamenlijk wordt verwacht dat in 2030 35TWh (Terrawattuur) aan duurzame elektriciteit wordt opgewekt. Daarnaast moeten regio’s zich inzetten voor energiebesparing en de verduurzaming van warmte.

Wat is een RES?

In een RES schrijven regio’s op hoe zij hun doelstellingen gaan bereiken en hoe zij bij gaan dragen aan het opwekken van 35 TWh aan hernieuwbare energie. Het is een instrument om te zorgen dat plannen ruimtelijk ingepast worden en maatschappelijk gedragen worden. Om het maatschappelijk draagvlak te genereren, zijn er nu al partners uit het FEA-netwerk aangesloten. Denk daarbij aan natuur- en milieuverenigingen, woningbouwcorporaties, netbeheerders en bedrijven. In de toekomst gaan we de Flevolander nog meer centraal stellen. Met de RES gaan we gezamenlijk een langjarig traject in waarin we elke twee jaar met elkaar de plannen bijstellen.

Wanneer moet het klaar zijn?

Alle 30 regio’s hebben inmiddels hun Concept RES ingeleverd, met daarin hun plannen voor de opwek van duurzame energie. Deze plannen worden door het PBL doorgerekend om te kijken of we gezamenlijk op de 35 TWh uitkomen. Als dit nog niet het geval is, moeten de regio’s met elkaar in gesprek hoe de restopdracht gerealiseerd gaat worden. Op 1 juli 2021 leveren alle regio’s dan hun definitieve RES 1.0 in. Op dat moment moeten gemeenten ook al een heel eind zijn met hun Transitie Visie Warmte en krijgt deze ook een plek in de RES. Op deze manier komen de Omgevingsvisies, de Warmtevisies en de Energietransitie bij elkaar. In het hele proces wordt er nauw met elkaar overlegd om te zorgen dat alle overheden binnen de regio’s hun handtekening onder de RES kunnen zetten.

Documenten

De Startnotitie RES Flevoland is hier te downloaden als PDF-bestand.

De RES 1.0 is hier ook te downloaden.

 

Planning

01 Juli 2021 – Deadline voor inleveren RES 1.0