Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring website Flevolandse Energieagenda 

Provincie Flevoland streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Flevolandse Energieagenda die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De links waarop de inhoud van de website Flevolandse Energieagenda te vinden is: https://fea.nl. Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van provincie Flevoland is beschikbaar via de volgende link: https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus

Provincie Flevoland verklaart dat de website Flevolandse Energieagenda gedeeltelijk voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en is een concrete planning gemaakt waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd. Zie onder het kopje ‘toelichting op de nalevingsstatus’ voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 18 september 2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van provincie Flevoland: algemeen directeur Tjeerd van der Wal. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18 september 2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met de afdeling Strategie en Beleid via secretariaatSenB@Flevoland.nl of bel met 0320 – 265 213. Wat u van ons kunt verwachten:

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd. De website Flevolandse Energieagenda is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Provincie Flevoland dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • [beknopte beschrijving van de afwijking]
   • oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee] [toelichting als het antwoord op de vraag ‘ja’ is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]

  (zie onder het kopje Afwijkingen)

 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen

 1. 1.1.1 (= SC uit 1.1.1 – Niet-tekstuele content [niveau A])
  • Op de pagina https://fea.nl/partners/ staat de link ‘Flevonice’ gevolgd door een afbeelding zonder tekstalternatief. Deze afbeelding staat binnen het klikbare gebied van de bovenstaande link en bevat een logo met de tekst ‘Flevonice Sports, fun & events’.
  • oorzaak: Er is geen tekstalternatief.
  • gevolg: Informatie en componenten van de gebruikersinterface zijn niet toonbaar aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.
  • alternatief: Tekstalternatief toevoegen
  • maatregel: We verzoeken de leverancier dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 2. 1.3.1 (= SC uit 1.3.1 – Info en relaties [niveau A])
  • Het gebruik van aria-labels op links met content veroorzaakt enkele problemen.
  • oorzaak: Op de pagina https://fea.nl/ staan onder de koppen ‘Nieuws’ en ‘Evenementen’ in totaal zes links met aria-labels. De datum informatie is zichtbaar, deze informatie is niet beschikbaar voor hulpsoftware doordat het aria-label de volledige content van deze links overschrijft.
  • gevolg: Alle teksten, afbeeldingen en tekstalternatieven binnen deze links worden compleet genegeerd.
  • alternatief: Er is op dit moment geen alternatief beschikbaar.
  • maatregel: We verzoeken de leverancier dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 3. 1.4.1 (= SC uit 1.4.1 – Gebruik van kleur [niveau A])
  • Op alle pagina’s staat de tekst ‘© Flevolandse Energieagenda 2019 | Ontwikkeling door Sluijmer Multimedia’ onderaan de pagina. Een gedeelte van deze tekst is een link. De link ‘Ontwikkeling door Sluijmer Multimedia’ is niet te onderscheiden van de gewone tekst.
  • oorzaak: Deze link heeft dezelfde kleur als de omringende tekst en voldoet daarmee niet.
  • gevolg: Informatie wordt niet goed overgebracht.
  • alternatief: Onderstrepen is een oplossing, een andere kleur met voldoende contrast en een onderstreping als de focus er op staat is ook een oplossing.
  • maatregel: We verzoeken de leverancier dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 4. 1.4.10 (= SC uit 1.4.10 – Opnieuw plaatsen [niveau AA])
  • Op de pagina https://fea.nl/nieuws/ staan er witte teksten op afbeeldingen die weer op een witte achtergrond staan.
  • oorzaak: Bij een CSS breedte van 320 valt een gedeelte van deze witte tekst op de witte achtergrond en is hierdoor onzichtbaar. Op de andere pagina’s is er geen probleem doordat de nieuwsberichten hier in een kolom worden weergegeven, op deze manier hebben de langere woorden genoeg ruimte op deze pagina’s
  • gevolg: Tekst is niet leesbaar
  • alternatief: Juiste css breedtes instellen
  • maatregel: We verzoeken de leverancier dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 5. 1.4.11 (= SC uit 1.4.11 – Niet-tekstueel contrast [niveau AA])
  • De invoervelden op de pagina’s https://fea.nl/contact/ en https://fea.nl/partner-worden/ worden groen onderstreept als deze toetsenbordfocus krijgen. Deze aangepaste manier van focus aangeven heeft verschillende eisen onder dit succescriterium.
  • oorzaak: Een van deze eisen is dat de focusindicator een contrast moet hebben van minimaal 3,0:1. De huidige groene lijn heeft een contrast van 2,2:1 met de achtergrond. Hiernaast is het verschil tussen wel en geen focus enkel een kleurverschil tussen een grijze en groene lijn. Indien deze lijnen een contrast hebben van 3,0:1 is dit voldoende. Op dit moment is het contrast tussen deze lijnen 2,7:1.
  • gevolg: Er is niet voldoende contrast, dus niet goed zichtbaar.
  • alternatief: Op het moment dat de focuslijn een contrast krijgt van 3,0:1 i.c.m. een andere wijziging zoals kader, stippellijn of dubbele lijn is de tweede opmerking geen probleem meer doordat de focus een andere vorm en voldoende contrast heeft. Deze regels gelden niet indien de standaard focus van de browsers zichtbaar is, de standaard focusindicator wordt bijvoorbeeld gebruikt in het hoofdmenu en in de footer.
  • maatregel: We verzoeken de leverancier dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 6. 1.4.3 (= SC uit 1.4.3 – Contrast (minimum) [niveau AA])
  • Op alle pagina’s staat groene tekst op een witte achtergrond met een contrast van 2,2:1.
  • oorzaak: Op de homepage gaat het om de grote groene getallen ‘41700’, ’28’ en ‘1’, deze hebben genoeg aan een contrast van 3,0:1. Op de overige pagina’s bestaan verschillende links uit groene tekst op een witte achtergrond met hetzelfde contrast van 2,2:1. Voor deze kleinere teksten geld een minimaal contrast van 4,5:1. Het broodkruimelpad is een van de plaatsen waar deze groene links te vinden zijn, maar op meerdere pagina’s komt dit probleem meerdere keren voor
  • gevolg: Er is te weinig contrast waardoor niet iedereen de site goed kan gebruiken.
  • alternatief: Zorg voor voldoende contrast tussen de kleuren.
  • maatregel: We verzoeken de leverancier dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 7. 2.1.4 (= SC uit 2.1.4 – Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A])
  • Op de pagina https://fea.nl/nieuws/inspiratiereis-fea-partners/ staat een video in een YouTube videospeler. De YouTube videospeler voldoet niet standaard aan dit succescriterium. Bediening met tekentoetsen (letters en leestekens) is mogelijk. Een voorbeeld: De video is te pauzeren door op de knop ‘k’ te drukken, doordat deze functie ook werkt als de toetsenbordfocus op een andere plaats staat wordt er niet voldaan aan dit succescriterium.
  • oorzaak: Een andere plaats waar de letter ‘k’ wel werkt, maar niet mag werken is bijvoorbeeld las de focus op de knop ‘Dempen (m)’ staat.
  • gevolg: De video is niet goed te bedienen.
  • alternatief: Er is een oplossing, het is mogelijk om de parameter disablekb=1 toe te voegen. Als dit op de juiste manier gebeurd dan staat de tekentoets bediening uit en wordt er voldaan aan dit succescriterium.
  • maatregel: We verzoeken de leverancier dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 8. 2.4.5 (= SC uit 2.4.5 – Meerdere manieren [niveau AA])
  • Volgens dit succescriterium moet er meer dan één manier zijn om alle pagina’s te kunnen vinden.
  • oorzaak: Er is geen zoekfunctie of sitemap.
  • gevolg: Op dit moment is de enige manier waarop alle pagina’s te vinden zijn het volgen van links.
  • alternatief: Er zijn verschillende oplossingen mogelijk om dit probleem op te lossen. Er kan een zoekfunctie of sitemap worden toegevoegd. Andere oplossingen zijn mogelijk.
  • maatregel: We verzoeken de leverancier dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 9. 2.4.7 (= SC uit 2.4.7 – Focus zichtbaar [niveau AA])
  • Op de pagina’s https://fea.nl/partner/alliander/, https://fea.nl/partner/provincie-flevoland/, https://fea.nl/partner/gemeente-almere/, https://fea.nl/regio/noordoostpolder/ en https://fea.nl/regio/urk/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op het select element met ‘Alle Energievormen’ als eerste zichtbare optie. Dit element kan toetsenbordfocus krijgen maar zit verborgen achter div elementen, die werken met muisbediening.
  • oorzaak: Op de pagina’s https://fea.nl/partner/alliander/, https://fea.nl/partner/provincie-flevoland/, https://fea.nl/partner/gemeente-almere/, https://fea.nl/regio/noordoostpolder/ en https://fea.nl/regio/urk/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op het select element met ‘Alle Energievormen’ als eerste zichtbare optie. Dit element kan toetsenbordfocus krijgen maar zit verborgen achter div elementen, die werken met muisbediening.
  • gevolg: De site is niet goed bedienen
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: We verzoeken de leverancier dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 10. 2.5.3 (= SC uit 2.5.3 – Label in naam [niveau A])
  • Op alle pagina’s staat linksboven het ‘FEA logo’. Deze afbeelding maakt deel uit van een link met het aria-label ‘Flevolandse Energieagenda homepage’. Een aria-label overschrijft de naam van het element waar deze in staat.
  • oorzaak: Een aria-label overschrijft de naam van het element waar deze in staat.
  • gevolg: De hele afbeelding inclusief tekstalternatief worden hierdoor genegeerd.
  • alternatief: Geen
  • maatregel: We verzoeken de leverancier dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 11. 3.3.2 (= SC uit 3.3.2 – Labels of instructies [niveau A])
  • De formulieren op de pagina’s https://fea.nl/contact/ en https://fea.nl/partner-worden/ hebben een verplicht selectievakje. Het vakje ‘Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website. Lees hier ons privacybeleid.’ moet aangevinkt worden om het formulier te kunnen verzenden.
  • oorzaak: Het label geeft niet aan dat dit veld verplicht is.
  • gevolg: Onduidelijke formulieren.
  • alternatief: Een mogelijke oplossing voor dit probleem is boven beide formulieren aangeven dat alle velden verplicht zijn. Op deze manier is de tekst (Verplicht) ook niet meer nodig in de andere labels. ‘Alle velden zijn verplicht’ is een eenvoudige manier om aan te geven dat het hele formulier ingevuld moet worden.
  • maatregel: We verzoeken de leverancier dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 12. 3.3.3 (= SC uit 3.3.3 – Foutsuggestie [niveau AA])
  • De formulieren op de pagina’s https://fea.nl/contact/ en https://fea.nl/partner-worden/ hebben beide een verplicht selectievakje. Indien deze als enige niet is aangevinkt komt de foutmelding ‘U moet de voorwaarden accepteren voordat u het bericht kunt verzenden.’ in beeld.
  • oorzaak: Het is beter als deze foutmelding altijd verschijnt als het vakje uit staat (en niet alleen als dit de laatste fout is). Hiernaast staat deze tekst niet bij het betreffende invoerveld.
  • gevolg: Dit heeft tot gevolg dat de tekst moet aangeven waar de fout zit. Dat is niet het geval de foutmelding spreekt over voorwaarden maar deze term staat niet in het label van het selectievakje.
  • alternatief: foutmeldingen en contrast aanpassen.
  • maatregel: We verzoeken de leverancier dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 13. 3.3.3 (= SC uit 3.3.3 – Foutsuggestie [niveau AA])
  • Op het moment dat een formulierveld meer eisen heeft dan alleen verplicht moet er een foutsuggestie gegeven worden. Een goede instructie maakt een foutsuggestie overbodig. De formulieren op de pagina’s https://fea.nl/contact/ en https://fea.nl/partner-worden/ vragen beide om een geldig e-mailadres.
  • oorzaak: De formulieren op de pagina’s https://fea.nl/contact/ en https://fea.nl/partner-worden/ vragen beide om een geldig e-mailadres.
  • gevolg: Het formulier is onduidelijk
  • alternatief: Het voorbeeld e-mailadres als placeholder gebruiken is helaas onvoldoende, het voorbeeld moet zichtbaar zijn naast de invoer om deze te kunnen vergelijken en dus onderdeel zijn van het label, de foutmelding of van een losse instructie.
  • maatregel: We verzoeken de leverancier dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 14. 4.1.2 (= SC uit 4.1.2 – Naam, rol, waarde [niveau A])
  • Op de pagina’s https://fea.nl/partner/alliander/, https://fea.nl/partner/provincie-flevoland/, https://fea.nl/partner/gemeente-almere/, https://fea.nl/regio/noordoostpolder/ en https://fea.nl/regio/urk/ staan onder de kop ‘Actuele projecten’ een select element en een zoekveld zonder naam. Beide hebben een icoon zonder tekstalternatief dat visueel als label werkt.
  • oorzaak: Op de pagina’s https://fea.nl/partner/alliander/, https://fea.nl/partner/provincie-flevoland/, https://fea.nl/partner/gemeente-almere/, https://fea.nl/regio/noordoostpolder/ en https://fea.nl/regio/urk/ staan onder de kop ‘Actuele projecten’ een select element en een zoekveld zonder naam. Beide hebben een icoon zonder tekstalternatief dat visueel als label werkt.
  • gevolg: Op de pagina’s https://fea.nl/partner/alliander/, https://fea.nl/partner/provincie-flevoland/, https://fea.nl/partner/gemeente-almere/, https://fea.nl/regio/noordoostpolder/ en https://fea.nl/regio/urk/ staan onder de kop ‘Actuele projecten’ een select element en een zoekveld zonder naam. Beide hebben een icoon zonder tekstalternatief dat visueel als label werkt.
  • alternatief: Geen
  • maatregel: We verzoeken de leverancier dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020
 15. 4.1.3 (= SC uit 4.1.3 – Statusmeldingen [niveau AA])
  • Op de pagina’s https://fea.nl/partner/alliander/, https://fea.nl/partner/provincie-flevoland/, https://fea.nl/partner/gemeente-almere/, https://fea.nl/regio/noordoostpolder/ en https://fea.nl/regio/urk/ staat onder de kop ‘Actuele projecten’ een mogelijkheid om te filteren. Als de knop ‘Zoeken’ geactiveerd wordt verschijnen er resultaten of de tekst ‘Geen projecten gevonden.’ komt in beeld. Deze veranderingen gelden als statusbericht en moeten beschikbaar worden gemaakt voor hulpsoftware.
  • oorzaak: Dit kan door een rol toe te voegen aan de tekst ‘Geen projecten gevonden.’ en aan de verschillende projecten. Op deze manier kan hulpsoftware aan een gebruiker meedelen dat de resultaten aangepast zijn. Het attribuut role=”alert” is op andere plaatsen gebruikt en vooral van toepassing op foutmeldingen, het is waarschijnlijk beter om op de projecten het attribuut role=”status” te gebruiken. Dit laatste is een advies, andere oplossingen met bijvoorbeeld aria-live zijn ook mogelijk.
  • gevolg: De site werkt niet goed.
  • alternatief: Geen.
  • maatregel: We verzoeken de leverancier dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-03-2020

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://www.flevoland.nl/toegankelijkheid
  • onderzoeksdatum: 09-09-2019
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.