Zonsondergang bij het Markermeer.
Witte header overlay desktop Witte header overlay mobiel

Over FEA

Samenwerken en inspireren

De ambitie van de partners uit het netwerk Flevolandse Energieagenda is om een goede bijdrage leveren aan de landelijke doelstellingen voor CO2-reductie. We willen gebruik maken van de kracht en kansen van Flevoland.

Waar gaan we voor?

  • Bijdragen aan een CO2-neutrale energievoorziening in Flevoland in 2050, naar draagkracht en mogelijkheden van de verschillende partners;
  • Omdat 2050 nog wel erg ver weg is, formuleren we een tussenambitie, in lijn met de ambitie van het Rijk. In 2030 willen we op de helft zijn in de realisatie, met concreet zicht op realisatie van het rest van de opgave.
  • De opgave zo oppakken dat de Flevolandse burgers en bedrijven baat hebben bij de aanpak, in termen van het beheersen van de energielasten en nieuwe werkgelegenheid en economie.
  • Om te weten of onze ambitie haalbaar is, is doorgerekend of en met wat voor soort maatregelen de energietransitie mogelijk is. Uit deze doorrekening komt naar voren dat een CO2-neutraal energiesysteem inderdaad is te realiseren, zelfs als we rekening houden met de verwachte groei in inwonertal, aantal woningen, bedrijvigheid en mobiliteit.
Zeilboten op het water

Maar de opgave is wel bijzonder groot 

Om ons doel te halen is het belangrijk dat we gezamenlijk de schouders onder de realisatie zetten en ieder daar naar vermogen zijn eigen verantwoordelijkheid in neemt. Sommige van de ontwikkelingen richting het toekomstbeeld 2050 liggen binnen de directe invloedssfeer van de provincie Flevoland, gemeenten en andere organisaties die betrokken zijn bij de Energieagenda. Andere ontwikkelingen liggen daar buiten, zoals de opwek van windenergie op zee. Essentieel is dat alle partijen – lokaal en regionaal – een forse inspanning leveren om Flevoland uiteindelijk CO2-neutraal te maken.

De ambitie gaat in de komende periode verder uitgewerkt worden. Dat doen we via de Regionale Energie Strategie (RES), die steeds bekeken en aangepast wordt.

 

De partijen verbinden zich aan de landelijke ambitie om toe te werken naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. En leveren hiermee een volwaardige bijdrage aan de landelijke doelstellingen voor CO2-reductie.

Aanpak

De partijen willen daarvoor een goed afgestemde aanpak ontwikkelen, passend bij de eigen draagkracht en mogelijkheden, op de terreinen waar de regionale partijen het meeste effect kunnen sorteren: de gebouwde omgeving (nieuwbouw, bestaande bouw en bedrijven) en het bieden van ruimte voor duurzame energieopwekking. Door het beleid goed op elkaar af te stemmen, zoals bijvoorbeeld in wijk- en gebiedsplannen, kunnen we echt meer bereiken. Daarom hebben de partners een gezamenlijke Energieagenda ontwikkeld waar afspraken in staan waar alle partijen zich aan houden.

De partners spreken het volgende af 

  1. Partijen zien de kansen die samenwerking biedt en zullen de samenwerking zo goed als mogelijk zoeken.
  2. Partijen willen samen de landelijke doelstelling voor de energietransitie halen.
    Hiervoor wordt samengewerkt bij verschillende thema’s en projecten binnen de FEA.
  3. Elke partij geeft aan op welk vlak ze nadere afstemming met andere partijen nodig hebben.
  4. Partijen spreken af elkaar te helpen met kennis en door afstemming in beleids- en planontwikkeling en concrete aanpakken.

Flexibele agenda

De energietransitie vraagt om een flexibele aanpak vanwege nieuwe technologische en economische ontwikkelingen, nieuw rijksbeleid, nieuwe partners, enzovoort. De Energieagenda zal dan ook regelmatig worden bijgewerkt. Nieuwe partijen (publiek en privaat) die willen en kunnen bijdragen aan de ambities, zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij de Energieagenda.

Ook partner worden van FEA?

Als partner werk je actief mee aan de energietransitie in Flevoland. Klik hier voor meer informatie.