Zonsondergang Markermeer
Witte header overlay desktop Witte header overlay mobiel

Over FEA

Samenwerken en inspireren

De ambitie van de partners uit het netwerk Flevolandse Energieagenda is om een volwaardige bijdrage leveren aan de landelijke doelstellingen voor CO2-reductie. We willen de kracht en kansen van Flevoland hierin benutten.

Waar gaan we voor?

  • Bijdragen aan een CO2-neutrale energievoorziening in Flevoland in 2050, naar draagkracht en mogelijkheden van de verschillende partners;
  • Omdat 2050 nog wel erg ver weg is, formuleren we een tussenambitie, in lijn met de ambitie van het Rijk: in 2030 op de helft zijn in de realisatie, met concreet zicht op realisatie van het resterend deel van de opgave;
  • De opgave zodanig oppakken dat de Flevolandse burgers en bedrijven rechtstreeks zijn gebaat bij de aanpak, in termen van het beheersen van de energielasten en nieuwe werkgelegenheid en economie.
  • Om te weten of onze ambitie haalbaar is, is doorgerekend of en met welk type maatregelen de energietransitie mogelijk is. Uit deze doorrekening komt naar voren dat een CO2-neutraal energiesysteem inderdaad is te realiseren, zelfs als we rekening houden met de verwachte groei in inwonertal, aantal woningen, bedrijvigheid en mobiliteit.
Zeilboten op het water

Maar de opgave is wel bijzonder groot 

Voorwaarde voor het halen van de ambitie is dat we gezamenlijk de schouders onder de realisatie zetten en ieder daar naar vermogen zijn eigen verantwoordelijkheid in neemt. Sommige van de ontwikkelingen richting het toekomstbeeld 2050 liggen binnen de directe invloedssfeer van de provincie Flevoland, gemeenten en overige organisaties die betrokken zijn bij de Energieagenda. Andere ontwikkelingen liggen daar buiten, zoals de opwek van windenergie op zee. Essentieel is dat alle partijen – lokaal en regionaal – een forse inspanning leveren om uiteindelijk te komen tot een CO2-neutraal energiesysteem.

De ambitie gaat in de komende periode verder uitgewerkt worden. Dat doen we via de Regionale Energie Strategie (RES), die steeds bekeken en aangepast wordt.

 

De partijen verbinden zich aan de landelijke ambitie om toe te werken naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050 en willen hiermee een volwaardige bijdrage leveren aan de landelijke doelstellingen voor CO2-reductie. De partijen willen daarvoor een goed afgestemde aanpak ontwikkelen, passend bij de eigen draagkracht en mogelijkheden, op de terreinen waar de regionale partijen het meeste effect kunnen sorteren: de gebouwde omgeving (nieuwbouw, bestaande bouw en bedrijven) en het bieden van ruimte voor duurzame energieopwekking. Door het beleid goed op elkaar af te stemmen, zoals bijvoorbeeld in wijk- en gebiedsplannen, kunnen we echt meer bereiken. Hiertoe hebben de partners besloten om een gezamenlijke energieagenda te ontwikkelen waar afspraken in staan waar eenieder zich aan gecommitteerd heeft.

De partners spreken het volgende af 

  1. Partijen zien de kansen die samenwerking biedt en zullen de samenwerking zo goed als mogelijk zoeken;
  2. Partijen hebben de ambitie om uitvoering te geven aan de landelijke doelstelling voor de energietransitie.
    Hiervoor zal moeten worden samengewerkt bij verschillende thema’s en projecten binnen FEA.
  3. Elke partij geeft aan op welk vlak nadere afstemming met andere partijen nodig of gewenst is.
  4. Partijen spreken af elkaar te ondersteunen (kennisdeling, afstemming, etc.) in beleids- en planontwikkeling en concrete aanpakken.

De Energieagenda is een voortrollende agenda. De energietransitie vraagt om een flexibele aanpak, vanwege nieuwe technologische en economische ontwikkelingen, nieuw rijksbeleid, nieuwe partners, etc. De Energieagenda zal dan ook op regelmatige basis worden bijgewerkt. Nieuwe partijen (publiek en privaat) die willen en kunnen bijdragen aan de ambities, zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij de Energieagenda.

Ook partner worden van FEA?

Als partner van het netwerk FEA werk je mee aan de energietransitie in Flevoland. Klik hier voor meer informatie.