Riet langs een sloot tijdens zonsopkomst of zonsondergang, ergens in de Noordoostpolder.

Privacybeleid

Fea.nl volgt bij het verwerken van persoonsgegevens via internet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacyrechten van u te beschermen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op onze websites is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet die op 25 mei 2018 in werking is getreden, vervangt de Wet bescherming Persoonsgegevens. Deze wet regelt uw rechten bij het gebruik van uw persoonsgegevens door bedrijven, organisaties en instellingen. De provincie moet zich ook aan deze wet houden. De wet is van toepassing op persoonsgegevens die verwerkt worden via de website van Fea.nl. Dat betekent dat gegevens die via internet bijvoorbeeld worden verzameld, vastgelegd, opgeslagen, gebruikt, gewijzigd, afgeschermd, verspreid of op andere wijze ter beschikking gesteld, onder deze wet vallen.

Definitie persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbaar natuurlijk persoon. De identificatie vindt plaats aan de hand van onder meer een naam, een huisadres, een e-mailadres, een telefoonnummer of een BSN-nummer. Het is dus informatie die u aan ons verstrekt over uzelf.

Omgang met uw persoonsgegevens
Uw gegevens worden op een zorgvuldige en veilige manier verwerkt. Fea.nl zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden, behalve als dat is aangegeven. Informatie over bezoeken aan onze website wordt gebruikt voor statistische doeleinden en om onze dienstverlening aan u te kunnen verbeteren. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics-cookies en hebben we een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Binnen Google Analytics is het IP-adres geanomiseerd en er worden geen gegevens gedeeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Gegevens kunnen worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

Uw rechten
De AVG geeft u rechten om inzicht te krijgen in welke persoonsgegevens bij welke organisaties worden verwerkt. U kunt daarbij gebruik maken van het inzagerecht, het recht op rectificatie van uw gegevens, het recht op gegevenswissing, het recht op beperking van verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Ook van de provincie kunt u uitsluitsel krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens.

Meer informatie
U kunt bij ons informeren welke gegevens van u worden verwerkt, met welk doel en wat er met uw gegevens gebeurt, of heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dat laten weten via onze contactpagina.

Functionaris Gegevensbescherming
S. Sadradein
Postbus 55,
8200 AB Lelystad
Visarenddreef 1
8232 PH Lelystad